News and Events

The University Celebration of the 114th Declaration of Philippine Independence

My dear members of the Holy Angel University Community ─ Students, Teachers, Non-teaching Personnel and Fellow Administrators:


Good morning.


At the onset I would like to greet one and all a “Happy 114th Independence Day.” Because this day is imbued with nationalistic fervor, allow me to use Filipino in delivering my short message this morning.

Mahal kong mga kababayan at ka-eskuwela, ang araw na ito ay tunay na mahalaga at makahulugan sa atin bilang mga Pilipino, sa kadahilanang ipinagbubunyi natin ngayon ang araw ng ating kalayaan bilang isang bansa. Sinasariwa natin ang ginuntuang yugto ng ating kasaysayan na nangyari noong ika-12 ng Hunyo 1898 sa Kawit, Cavite, nang sa pangunguna ni Heneral Emilio Aguinaldo, ang mga rebolusiyonaryong Katipunero ay nagpahayag ng kasarinlan ng Pilipinas buhat sa Espanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, kasabay ng pagtugtog ng Marcha Filipina Magdalo, na ngayo’y ang Lupang Hinirang, ni Julian Felipe, ay naitaas at naiwagayway ang ating bandila ─ sagisag ng ating pagiging malayang bansa.


Tunay nga, napakasarap sariwain ang alaala ng kahapon. Sa ating pagbabalik-tanaw ay napapahanga tayo sa kadakilaan, katapangan at kagitingan ng ating mga ninuno ─ mga kapwa nating Pilipino na naging handang magbuwis, maging ng sariling buhay, makamtan lamang ang kalayaang inaasam-asam.


Gayunpaman, hindi tayo puwedeng mabuhay sa nakaraan. Ang hamon ng pagiging isang malayang bansa ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ang pakikibaka ay hindi nahihinto; nag-iiba lamang ang mukha nito at ang uri ng mga problemang dapat harapin at lapatan ng kalutasan.


Sa ating sariling panahon, hindi na pang-aapi ng isang dayuhang mananakop ang ating ibinubuwag. Hindi na rin mga bolo, itak, baril, kanyon at bala ang ating gamit sa pakikipagdigma. Ang digmaan ngayon ay laban sa mga bagay na nagbabanta at nagbabawas sa ating dignidad bilang isang bansa ─ kasama na ang kahirapan, gutom, kawalan ng hanap-buhay, sakit, kamangmangan, kawalan ng desenteng tirahan, pang-aabuso at pagsikil sa mga karapatang pantao. Ang laban ngayon ay laban sa katiwalian, kawalan ng katarungan, at malawakang pagbagsak ng moralidad sa ating lipunan, sa ating bansa, at maging sa buong daigdig.


Bilang isang unibersidad, ano ang ating maiaambag sa labang ito? Napakalaki, sapagkat hawak natin sa ating mga kamay ang edukasyon ng kabataan na nagsisilbing susi tungo sa isang maayos at maliwanag na kinabukasan. Sa ating pagpupunyagi na makapagbigay ng isang mataas na antas ng edukasyon ay patuloy nating naisasakatuparan ang ating misyon bilang isang paaralan ─ ang buong paglinang sa kakayahan ng tao para maglingkod sa kanyang kapwa, sa lalong ikapupuri ng Diyos, “the total development of man in the service of others for the greater glory of God.”


At kaalinsabay ng edukasyong ito ay nais kong ipaalala sa inyo ang sekreto ng tunay na kalayaan. Ito ay nakaukit mismo sa EDSA Shrine ─ naisulat doon pagkatapos ng 1986 People Power Revolution. Sa Ingles, hango sa 2Chronicles 7:14 ng Banal na Kasulatan, ito ang sinasabi:


“If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land.”


Ang tunay na kalayaan ay nakaugat sa pagbabalik loob ng ating bansa sa Diyos ─ sa daan ng katuwiran, katapatan, katotohanan, pag-ibig at malasakit sa kapwa ─ mga bagay na nakapaloob sa edukasyong alay ng Holy Angel.


My dear friends, this Independence Day, in the spirit of a genuine Angelite, may we experience true freedom in heart, mind and soul.


Isang maalab na pagdati ng Makahulugang Araw ng Kalayaan at Kasarinlan sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas! Laus Deo semper.


Date Posted: 06-10-2012