News and Events

Celebration of the "Buwan ng Wika 2010"

Mga minamahal kong mga guro, kawani, mag-aaral at kaibigan:


Magandang umaga sa inyong lahat. Sa ngalan ng Pangasiwaan (Administration) ng Holy Angel, malugod ko kayong binabati sa araw na ito na siyang itinakda upang ating ipagdiwang ang Buwan ng Wika. Ako ay nagbibigay pugay sa Kolehiyo ng Sining, Agham at Edukasyon, lalo na sa Departamento ng Filipino, sa pagbalangkas ng palatuntunang ito. Sa inyong pangunguna, nawa ay sama-sama nating mapagnilayan ang paksa para sa taong ito: "Sa Pangangalaga ng Wika at Kalikasan, Wagas na Pagmamahal ang Kailangan."


Sa harap ng globalisasyon, ang hamon para sa mga kaguruan at dalubhasa ng Filipino ay maliwanag, at ito ay ang patuloy na paglinang sa wikang pambansa. Ang hamon ay ang pagsabay ng wikang Filipino sa daloy ng kaunlaran, hindi lamang sa sining kundi sa siyensiya, teknolohiya, at sa lahat ng larangan ng propesyonal na pag-aaral at pang-araw-araw na pamumuhay.


Ang wika ay salamin ng kultura at bahagi ng likas na kaalaman ng ano mang lipunan. Dahil dito, marapat lamang na ang wika ay hindi maging sarado, kundi bukas sa mga impluwensiya ng kanyang kapaligiran-handang lumago, handang magbago at handang maging angkop sa tawag ng panahon.


Aking inaasam para sa inyo ang isang matagumpay at makabuluhang pagdiriwang. Lagi sana nating pagpunyagian na tayo’y maging mga mabubuting Kapampangan, mabubuting Pilipino, at mabubuting mamamayan ng mundo.


Maraming salamat.


Date Posted: 08-19-2010